Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu

Obowiązujące w Progress Eco S.A w Dobrowie.

DEFINICJE
W niniejszych warunkach zakupu (OWZ) towarów i usług termin:
– „Kupujący” – oznacza Progress Eco S.A z siedzibą w Dobrowie,
adres: Dobrów 7, 28-142 Tuczępy.
– „Dostawca” – oznacza osobę fizyczną, firmę, spółkę lub inny podmiot do którego adresowane jest zamówienie na zakup
Towaru,
– „Towar” – oznacza ogół surowców, materiałów, części prefabrykatów, wyrobów, urządzeń kupowanych na cele
zaopatrzeniowe Kupującego, a także usługi wykonywane na zamówienie Kupującego,
– „Zamówienie” – oznacza zamówienie zakupowe Kupującego,

1. OGÓLNE ZASADY
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część wszystkich zamówień składanych przez Kupującego do
Dostawcy. Wszelkie odstępstwa od Ogólnych Warunków Zakupu wymagają pod rygorem nieważności wspólnego
pisemnego potwierdzenia przez Kupującego i Dostawcę. Ogólne Warunki Zakupu dotyczą wszystkich dostaw towarów i
usług wynikających z wzajemnych powiązań biznesowych między Kupującym a Dostawcą. Wykonując zamówienie
Dostawca uznaje w całości Ogólne Warunki Zakupu. Jeśli Dostawca nie zgadza się z Ogólnymi Warunkami Zakupu
zobowiązany jest niezwłocznie, przed potwierdzeniem zamówienia pisemnie powiadomić Kupującego. Kupujący zastrzega
sobie w tym wypadku prawo wycofania zamówienia bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji finansowych dla
Kupującego.

2. POTWIERDZENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA.
Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez Dostawcę w terminie max. 3 dni od
dnia jego otrzymania. Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany przez Dostawcę
do Kupującego. Przyjęcie do realizacji zamówienia oznacza, że Dostawca zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami
Zakupu, które są umieszczone na stronie www.progress-screens.com i przyjmuje je do stosowania. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Dostawcę w podanym wyżej terminie, traktowany będzie przez Kupującego jako milczące przyjęcie przez Dostawcę
zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu i zgodnych z Ogólnymi Warunkami Zakupu. Przyjęcie
zamówienia przez Dostawcę z odchyleniami wymaga pisemnego potwierdzenia przez Kupującego w terminie 3 dni.
Dostawca zobowiązany jest wskazać Kupującemu wprost w sposób wyraźny i jednoznaczny wszelkie odchylenia od
zamówienia. Brak pisemnego potwierdzenia przez Kupującego wszystkich odstępstw wprowadzonych przez Dostawcę
skutkuje anulowaniem zamówienia.

3. TERMINY DOSTAWY, ZWŁOKA DOSTAWCY
Czas dostawy, jej terminowość, jakość i ilość mają dla Kupującego znaczenie zasadnicze i strategiczne. Uzgodnione terminy
dostaw są określone i wiążące oraz oznaczają termin dostarczenia towaru do siedziby Kupującego lub w inne miejsce
ustalone pomiędzy Kupującym a Dostawcą. Terminów tych należy ściśle przestrzegać. W przypadku powstania zagrożenia
dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek niezwłocznie podać pisemnie przewidywany okres opóźnienia i
przyczyny jego powstania. Brak w/w informacji i niezrealizowanie zamówienia w terminie lub dostarczenie informacji z
której treści wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie, daje Kupującemu prawo do odstąpienia
od zamówienia, z konsekwencjami wynikającymi z punktu 6. niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Kupujący zastrzega
sobie prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od zaistnienia w/wym. podstaw w całości lub w części od zamówienia
niezrealizowanego w określonym w zamówieniu terminie bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie
Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego
wykonania zamówienia.

4. MIEJSCE I WARUNKI DOSTAWY
Zamówione towary zostaną dostarczone do siedziby Kupującego lub w inne miejsce pisemnie ustalone pomiędzy
Kupującym a Dostawcą. Dostawa może zostać uznana za niekompletną i może zostać odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej
dokument dostawy wystawiony przez Dostawcę, zawierający numer zamówienia Kupującego , specyfikację wysłanego
(zamówionego) towaru, ilość i jego wartość oraz wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty oraz karty gwarancyjne. Jeśli te
warunki nie będą spełnione, to Kupujący nie odpowiada za powstałą z tego tytułu zwłokę w przyjęciu dostawy i terminie
zapłaty.

5. RYZYKA DOSTAW
Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z każdego opóźnienia dostawy, utraty lub uszkodzeń Towaru
spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki niezgodnym z zaleceniami i
wymogami Dostawcy. Dostawę zamówionego towaru uważa się za wykonaną w odniesieniu do spełnienia warunków
dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru z Dostawcy na Kupującego w momencie
bezusterkowego udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy przez Kupującego w uzgodnionym miejscu.
Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w
następujących wypadkach i wysokościach: Dostawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
• za odstąpienie od realizacji przyjętego zamówienia a niezrealizowanego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub odstąpienie
od zamówienia przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Kupującego – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu
zamówienia;
• za przekroczenie terminu dostawy – w wysokości 0,6% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia dotyczy to
również terminów pośrednich;
• za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za
wady w wysokości 0,4% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego
przez Kupującego na usunięcie wad.
Kupujący ma prawo potrącić naliczone kary ze zobowiązań do Dostawcy. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z
wykonaniem przedmiotu zamówienia lub niezrealizowania przez Dostawcę obowiązku określonego w punkcie 3. Ogólnych
Warunków Zakupu, Kupujący może – nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej i odszkodowania
uzupełniającego – skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:
• zażądać wykonania zamówienia w całości lub części;
• dokonać zakupu u innego podmiotu, na koszt i ryzyko Dostawcy;
• odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym
powiadomieniem Dostawcy.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.

7. GWARANCJA, RĘKOJMIA, ZWROTY
Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji na dostarczone towary na okres i na warunkach
wskazanych w zamówieniu. Dodatkowe warunki gwarancji Dostawca może określić w dostarczonej karcie gwarancyjnej.
Okres gwarancji biegnie od momentu odbioru bezusterkowego towaru przez Kupującego. Odpowiedzialność z gwarancji
jest zgodny z przepisami Kodeksu Cywilnego. Kupujący powiadamia Dostawcę o stwierdzonych wadach dostarczonych
towarów. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez
Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub
zażądania ich wymiany. Dostawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych
towarów na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Kupujący może usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na jego koszt i ryzyko, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Kupującego w zakresie kar umownych,
odszkodowania uzupełniającego oraz prawa do wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od
odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec Zamawiającego
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Jeżeli określony w przepisach okres
rękojmi miałby zakończyć się wcześniej niż okres udzielonej przez Dostawcę gwarancji, to rękojmia ulega przedłużeniu na
okres odpowiadający okresowi udzielonej gwarancji.

8. CENA, FAKTURA
Uzgodnione ceny są cenami stałymi, niezmiennymi, a podnoszenie cen po ich ustaleniu jest niedozwolone. Ceny obejmują
dostarczenie do określonego miejsca dostawy na koszt Dostawcy – warunki dostawy „DDP” zgodnie z Incoterms 2010
łącznie z opakowaniem, a jeśli ustalono warunki dostawy „EXW” zgodnie z Incoterms 2010, transport następuje
zatwierdzoną przez Kupującego spedycją.
Faktura za Towar musi zawierać informacje wymagane przepisami prawa, a także:
• numer zamówienia Kupującego,
• dostarczoną ilość i jednostkę dla każdej pozycji,
• cenę jednostkową i wartość dla każdej pozycji.
Niespełnienie ww. warunków powoduje nie uznanie faktury oraz uważa się ją za nie wydaną. Jeśli nie zostało ustalone
inaczej, jedna faktura powinna być wystawiana do jednego zamówienia.

9. PRZEDMIOT DOSTAWY
Przedmiot dostawy musi zostać wykonany zgodnie z treścią zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami, na co
Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty, atesty i certyfikaty wraz z dostawą zakupionych towarów. Brak wymaganych
dokumentów będzie uznany za realizację niekompletnej
dostawy, co może wiązać się z odmową jej przyjęcia lub wstrzymaniem zapłaty.

10. WARUNKI I ZASTRZEŻENIA PŁATNOŚCI
Wszystkie płatności dokonywane będą pod warunkiem stwierdzenia, że dostarczony towar jest zgody z zamówieniem oraz
wolny jest od wad jakościowych. W przypadku wykrycia przez Kupującego i niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o
wadach jakościowych w dostarczonym towarze,
Kupujący ma prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie zapłatę do czasu usunięcia wad jakościowych. Przyjęcie
dostarczanych towarów i zapłata za nie przez Kupującego następuje po stwierdzeniu prawidłowości faktury i z
zachowaniem prawa Kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji i/ lub roszczeń o odszkodowanie
za szkody. Pod warunkiem zgodności dostarczonych towarów i faktury ze specyfikacją i klauzulami zamówienia, płatności
będą realizowane przez Kupującego w formie przelewu na konto Dostawcy we wskazanym na fakturze terminie. Termin
zapłaty faktur błędnie wystawionych liczony jest od momentu otrzymania przez Kupującego prawidłowych faktur
korygujących, czyli przedłużony jest o czas, jaki upłynął od dnia otrzymania faktury VAT do dnia otrzymania prawidłowej
faktury korygującej. Uregulowanie należności nie jest potwierdzeniem wykonania przez Dostawcę zobowiązań
wynikających z umowy dostawy. Faktura jest wystawiana, jeśli nie ustalono inaczej, w walucie kraju Kupującego.
Podatek VAT powinien być wyszczególniony na fakturze.

11. SIŁA WYŻSZA
Zarówno Kupujący, jak i Dostawca, może wycofać się z wypełnienia zamówienia, jeśli następuje niezawinione przez nich
opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się, tj. nieprzewidziane
wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, a
mianowicie, lecz nie wyłącznie: wojna, strajki, działania wojenne, blokada , embargo, międzynarodowe sankcje, pożar,
powódź, inne klęski żywiołowe, tajfun, trzęsienie ziemi, inne niezwykłe gwałtowne zjawiska pogodowe, zamknięcie dróg,
połączeń, kanałów, przejść.

12. POUFNOŚĆ
Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez
Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie dotyczące Kupującego informacje o
charakterze technicznym, technologicznym, finansowym, handlowym, organizacyjnym, operacyjnym i prawnym, a także
inne informacje mające istotne znaczenie dla prowadzenia przedsiębiorstwa Kupującego, nie udostępnione publicznie,
będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie
dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W
szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej,
stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem
prawa do odstąpienia przez Kupującego od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w terminie 14 dni od uzyskania
wiedzy o naruszeniu niniejszej klauzuli. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych
celach niż dla realizacji zamówienia oraz że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego
charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji poufnych w tajemnicy pozostaje w mocy w okresie uzgadniania i
realizacji zamówienia oraz przez okres 36 miesięcy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną,
pod rygorem nieważności, zgodą Kupującego.

13. SPRAWY SPORNE
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania zamówienia i niniejszych Ogólnych
Warunków Zakupu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie w drodze prowadzenia rozmów,
kompetentnym organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Kupującego. Prawem właściwym dla
zakupu/dostawy Towarów na rzecz Kupującego jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego Dostawca nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też obciążenia
praw wynikających z realizacji zamówienia, a w szczególności prawa do wynagrodzenia. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu
stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez Kupującego. W przypadku sprzeczności lub
rozbieżności decydujące znaczenie ma treść zamówienia. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Ogólnych Warunków Zakupu
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu są jedynymi wzorcami
umownymi wiążącymi strony w zakresie zakupu/dostawy Towarów na rzecz Kupującego. Tym samym strony wyłączają
stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, regulaminy itp.) w tym wzorców
stosowanych i/lub ustalonych przez Dostawcę. Postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu zmieniane są przez Kupującego
poprzez zamieszczenie na stronie: www.progress-screens.coml nowej ich wersji.