Ogólne warunki gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji Jakości

udzielanej przez PROGRESS ECO S.A w Dobrowie

dla przedsiębiorców na wyroby stosowane w architekturze jako elementy dekoracyjne  lub użytkowo-dekoracyjne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji regulują warunki gwarancji jakości udzielanej przez Progress ECO S.A. w Dobrowie (adres: Dobrów 7, 28-142 Tuczępy ), zwaną dalej Gwarantem, dla przedsiębiorców na wyroby stosowane w architekturze jako elementy dekoracyjne lub użytkowo-dekoracyjne. 
 2. Gwarancja jest udzielana wyłącznie na piśmie, co może być dokonane w ofercie na podstawie której przyjęto zamówienie lub w umowie i przysługuje Kupującemu.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obowiązuje na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji. Dodatkowe lub odrębne warunki gwarancji mogą wynikać z umowy lub z Karty Gwarancyjnej, jeżeli zostanie ona dołączona do wyrobu w momencie dokonywania sprzedaży.
 4. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy licząc od daty dokonania sprzedaży, chyba że Gwarant określił inaczej w ofercie, w umowie lub w Karcie Gwarancyjnej.
 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie zastosowanym zgodnie z jego przeznaczeniem, prawidłowo transportowanym, przechowywanym, zamontowanym, eksploatowanym i konserwowanym, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w Załączniku Nr 1 – Wytyczne  użytkowania i konserwacji wyrobów. Okoliczności wyłączające gwarancję jakości określa punkt 21 niniejszych OWG.
 6.  Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje Gwarant, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, pod adresem: Dobrów 7, 28‑142 Tuczępy, tel. : 15 864 62 70 , e-mail: office@progress-screens.pl
 7. Zgłoszenie reklamacji zawierać powinno: datę dostawy, nr i datę faktury, nazwę i rodzaj towaru, ilość reklamowanych wadliwych sztuk, wskazanie miejsca znajdowania się wyrobów, dokładny opis wady, dokumentację zdjęciową wady, w tym w miejscu zabudowy. 
 8. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący  jest zobowiązany do powiadomienia o tym Gwaranta pisemnie w ciągu 3 dni od stwierdzenia wady, pod rygorem utraty gwarancji. 
 9. Po uzgodnieniu terminu   Klient  umożliwi dokonanie oględzin wyrobu przez przedstawiciela Gwaranta.
 10. Gwarant dokona rozpatrzenia  reklamacji i zawiadomi o tym klienta w terminie do 30 dni od daty przyjęcia kompletnego zgłoszenia reklamacji. W sprawach skomplikowanych Gwarant może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, zawiadamiając o tym klienta.
 11. W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy elementów dotkniętych wadą lub wymiany na wolne od wad (wymiana materiału) albo obniżenia ceny zakupu. O wyborze sposobu realizacji reklamacji decyduje Gwarant. 
 12. Termin realizacji naprawy lub wymiany towaru będzie indywidualnie ustalony z Klientem jako technicznie możliwy do wykonania przez Gwaranta, nie dłuższy niż 60 dni od dnia uznania przez Gwaranta, że wada jest objęta gwarancją. 
 13. Wadliwe elementy wymienione na wolne od wad przechodzą na własność Gwaranta, chyba że Strony na piśmie ustalą inaczej. Zwrot wadliwego towaru następuje w terminie i na warunkach uzgodnionych z Gwarantem.
 14. Gwarant nie odpowiada za utracone korzyści,  za stratę wydatków na przetwarzanie towaru, koszty związane z koniecznością dokonania demontażu i ponownego montażu, koszty ewentualnego wstrzymania prac montażowych lub budowlanych, stratę przychodów i/lub inne straty lub szkody wynikowe lub pośrednie, poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Kupującego lub osoby trzecie. 
 15. Wszelka odpowiedzialność Gwaranta ograniczona jest do wartości sprzedaży wadliwego produktu wyspecyfikowanej na fakturze sprzedaży pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7 % od tej kwoty rocznie. 
 16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 17. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, koszty z nią związane (np. koszty dojazdu serwisu, koszty badań) ponosi zgłaszający reklamację. W uzasadnionych wypadkach Gwarant może odstąpić od obciążania zgłaszającego tymi kosztami.
 18. Zgłoszenie reklamacji nie wyłącza obowiązku terminowej  zapłaty za zakupiony towar. 
 19. Do udzielonej gwarancji jakości stosuje się prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Strony będą dążyć do załatwienia wszelkich sporów wynikających z udzielonej gwarancji jakości w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie sąd w Kielcach. 
 21. Gwarancja jakości  nie obejmuje:
 22. naturalnego zużycia wyrobu w wyniku jego normalnej  eksploatacji,
 23. zmiany odcienia wyrobu, koloru lub struktury powłok spowodowanej normalnym użytkowaniem (w szczególności niedoskonałości powłok cynkowych dopuszczalnych przez PN-EN 1461); należy podkreślić, że cynkowanie nie jest procesem podnoszącym estetykę wyrobu, lecz procesem mającym na celu przedłużenie jego żywotności;
 24. wyrobów objętych zmianą koloru dokonaną  przez klienta we własnym zakresie;
 25. wad powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu;
 26. uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, magazynowania, instalowania;
 27. wystąpienia korozji na krawędziach ciętych powstałych podczas montażu (niezabezpieczonych fabrycznie);
 28. uszkodzeń mechanicznych powłok lakierniczych powstałych w trakcie lub po montażu produktów (rysy, otarcia itp.).
 29. uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych powstałych na skutek wykonywania innych prac w pobliżu wyrobu;
 30. rdzy lub zmiany koloru powstałych na skutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia powierzchni wyrobu fragmentami innych materiałów zastosowanych w pobliżu wyrobu, jak np. zanieczyszczenia tynkami, farbami, innymi materiałami budowlanymi, uszkodzenia iskrami, uszkodzenia lub zanieczyszczenie odłamkami/opiłkami/wiórami metali lub innych materiałów, utleniania się takich elementów na powierzchni wyrobu;
 31. działania czynników zewnętrznych takich jak np. ogień, woda, sole, ługi, kwasy, rozpuszczalniki, wybielacze oraz inne agresywnie oddziałujące substancje chemiczne (cement, wapno, środki ścierne powodujące ubytki materiału i rysy);
 32. wpływu produktów nie dostarczonych przez Gwaranta na produkty Gwaranta;
 33. wyrobów użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
 34. wyrobów użytkowanych w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności (kategoria C5 wg PN-EN12500);
 35. wyrobów użytkowanych bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza; 
 36. wyrobów użytkowanych w warunkach innych niż uzgodnione z Gwarantem;
 37. wyrobów niekonserwowanych lub nieprawidłowo konserwowanych;
 38. wyrobów modyfikowanych  przez Kupującego bez zgody Gwaranta;
 39. wad powstałych w wyniku niewłaściwego doboru materiałów przez Kupującego  (np. do warunków korozyjności, warunków obciążeniowych);
 40.  wyrobów wykonanych zgodnie z dokumentacją Kupującego  – gdy wada powstała na skutek zastosowania się do wymagań Kupującego;
 41. wyrobów przekazanych nieodpłatnie do Kupującego;
 42. próbek i wzorów służących prezentacji wyrobu;
 43. wyrobów określonych w momencie sprzedaży  jako niepełnowartościowe (np. „II gatunek” lub podobnie);
 44. nieprzewidzianych wypadków losowych lub zdarzeń siły wyższej i ich wpływu na wyroby lub realizację niniejszej gwarancji (np. klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu).      
 45. Załącznik Nr 1 do niniejszych OWG stanowią Wytyczne użytkowania i konserwacji wyrobów.

Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji  obowiązują  od dnia 15.07.2021r.