Ogólne warunki gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji Jakości udzielanej przez PROGRESS ECO S.A w Dobrowie dla przedsiębiorców na wyroby stosowane w architekturze jako elementy dekoracyjne lub użytkowo-dekoracyjne.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji regulują warunki gwarancji jakości udzielanej przez Progress ECO S.A. w Dobrowie (adres: Dobrów 7, 28-142 Tuczępy ), zwaną dalej Gwarantem, dla przedsiębiorców na wyroby stosowane w architekturze jako elementy dekoracyjne lub użytkowo-dekoracyjne. 
 2. Gwarancja jest udzielana wyłącznie na piśmie, co może być dokonane w ofercie na podstawie której przyjęto zamówienie lub w umowie i przysługuje Kupującemu.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obowiązuje na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji. Dodatkowe lub odrębne warunki gwarancji mogą wynikać z umowy lub z Karty Gwarancyjnej, jeżeli zostanie ona dołączona do wyrobu w momencie dokonywania sprzedaży.
 4. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy licząc od daty dokonania sprzedaży, chyba że Gwarant określił inaczej w ofercie, w umowie lub w Karcie Gwarancyjnej.
 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie zastosowanym zgodnie z jego przeznaczeniem, prawidłowo transportowanym, przechowywanym, zamontowanym, eksploatowanym i konserwowanym, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w Załączniku Nr 1 – Wytyczne  użytkowania i konserwacji wyrobów. Okoliczności wyłączające gwarancję jakości określa punkt 21 niniejszych OWG.
 6.  Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje Gwarant, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, pod adresem: Dobrów 7, 28‑142 Tuczępy, tel. : 15 864 62 70 , e-mail: office@progress-screens.pl
 7. Zgłoszenie reklamacji zawierać powinno: datę dostawy, nr i datę faktury, nazwę i rodzaj towaru, ilość reklamowanych wadliwych sztuk, wskazanie miejsca znajdowania się wyrobów, dokładny opis wady, dokumentację zdjęciową wady, w tym w miejscu zabudowy. 
 8. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący  jest zobowiązany do powiadomienia o tym Gwaranta pisemnie w ciągu 3 dni od stwierdzenia wady, pod rygorem utraty gwarancji. 
 9. Po uzgodnieniu terminu   Klient  umożliwi dokonanie oględzin wyrobu przez przedstawiciela Gwaranta.
 10. Gwarant dokona rozpatrzenia  reklamacji i zawiadomi o tym klienta w terminie do 30 dni od daty przyjęcia kompletnego zgłoszenia reklamacji. W sprawach skomplikowanych Gwarant może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, zawiadamiając o tym klienta.
 11. W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy elementów dotkniętych wadą lub wymiany na wolne od wad (wymiana materiału) albo obniżenia ceny zakupu. O wyborze sposobu realizacji reklamacji decyduje Gwarant. 
 12. Termin realizacji naprawy lub wymiany towaru będzie indywidualnie ustalony z Klientem jako technicznie możliwy do wykonania przez Gwaranta, nie dłuższy niż 60 dni od dnia uznania przez Gwaranta, że wada jest objęta gwarancją. 
 13. Wadliwe elementy wymienione na wolne od wad przechodzą na własność Gwaranta, chyba że Strony na piśmie ustalą inaczej. Zwrot wadliwego towaru następuje w terminie i na warunkach uzgodnionych z Gwarantem.
 14. Gwarant nie odpowiada za utracone korzyści,  za stratę wydatków na przetwarzanie towaru, koszty związane z koniecznością dokonania demontażu i ponownego montażu, koszty ewentualnego wstrzymania prac montażowych lub budowlanych, stratę przychodów i/lub inne straty lub szkody wynikowe lub pośrednie, poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Kupującego lub osoby trzecie. 
 15. Wszelka odpowiedzialność Gwaranta ograniczona jest do wartości sprzedaży wadliwego produktu wyspecyfikowanej na fakturze sprzedaży pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7 % od tej kwoty rocznie. 
 16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 17. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, koszty z nią związane (np. koszty dojazdu serwisu, koszty badań) ponosi zgłaszający reklamację. W uzasadnionych wypadkach Gwarant może odstąpić od obciążania zgłaszającego tymi kosztami.
 18. Zgłoszenie reklamacji nie wyłącza obowiązku terminowej  zapłaty za zakupiony towar. 
 19. Do udzielonej gwarancji jakości stosuje się prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Strony będą dążyć do załatwienia wszelkich sporów wynikających z udzielonej gwarancji jakości w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie sąd w Kielcach. 
 21. Gwarancja jakości  nie obejmuje:

Załącznik Nr 1 do niniejszych OWG stanowią Wytyczne użytkowania i konserwacji wyrobów.

Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji  obowiązują  od dnia 15.07.2021r.