Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży 

Progress Eco S.A. w Dobrowie

I.Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania z przedsiębiorcami umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez spółkę Progress Eco S.A. z siedzibą w Dobrowie (adres: Dobrów 7, 28-142 Tuczępy), zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Niniejsze OWS mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Sprzedawcę z przedsiębiorcami i stanowią integralną część umowy. Nie stosuje się niniejszych OWS do umów zawieranych z konsumentami.
 3. Sprzedawca udostępnia OWS na swojej stronie internetowej progress-screens.com i www.progressarch.com. Na żądanie Kupującego Sprzedawca doręcza OWS poprzez przesłanie pliku PDF na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu, uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 5. Strony mogą wyłączyć moc obowiązującą OWS w całości lub co do poszczególnych postanowień, jak też zmieniać niektóre ich postanowienia – jedynie w formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności. Zmiana OWS lub odrębne uzgodnienia mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.
 6. W razie sprzeczności, postanowienia pisemnej umowy zawartej z Kupującym mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWS.
 7. W sprawach nie uregulowanych lub nie w pełni uregulowanych w OWS stosowane będą przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeks Cywilny.

II. Zamówienia 

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na podstawie oferty Sprzedającego i zamówienia złożonego przez Kupującego zgodnie z tą ofertą albo na podstawie zamówienia Kupującego i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, przesłanych na piśmie lub za pośrednictwem fax lub poczty e-mail. Przyjmuje się, iż brak odpowiedzi Sprzedającego na złożone zamówienie lub zapytanie ofertowe Kupującego poczytuje się jako odrzucenie zamówienia lub zapytania ofertowego.
 2. Kupujący ma obowiązek zapoznać się z danymi technicznymi towaru przed jego zamówieniem.
 3. Zamówienia należy składać na adres:

Progress Eco S.A.

Dobrów 7, 28 -142 Tuczępy

Fax: +48 15 864 62 78 , e-mail: office@progress-screens.com

Zamówienia można również kierować drogą elektroniczną do pracownika działu handlowego lub działu obsługi klienta odpowiedzialnego za stałą współpracę z danym Kupującym.

 1. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: datę sporządzenia zamówienia, nazwę, adres i NIP Kupującego, odwołanie się do oferty Sprzedawcy lub – jeżeli zamówienie jest zgodne z cennikiem – asortyment ze wskazaniem kodu towaru, wymiarów, ilości, kolorystyki, innych parametrów oraz wartości poszczególnych składników zamówienia, adres miejsca dostawy – jeżeli Kupujący zamawia transport za pośrednictwem Sprzedawcy, telefon i adres mail kontaktowy.
 2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę specyfikacji towarów, ceny i terminu realizacji dostawy.
 3. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane do Kupującego w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania kompletnego zamówienia na towary z cennika, a w przypadku towarów poza cennikowych – w terminie niezbędnym do ustalenia czasu realizacji zamówienia, nie dłuższym niż 10 dni od złożenia zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia przedstawiony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ma charakter orientacyjny.
 5. Terminy i sposób realizacji zamówień składanych przez podmioty spoza terenu RP ustalane są indywidualnie. Kupujący ma wówczas obowiązek dostarczyć Sprzedawcy wszystkie dane potrzebne do sporządzenia dokumentacji handlowej w obrocie zagranicznym, w tym dokumentów celnych, a w przypadku ich niedostarczenia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne grzywny, różnice w stawkach cła, opłaty dodatkowe lub inne konsekwencje wynikające z błędnej lub niepełnej dokumentacji handlowej.

III. Płatności

 1. Jeżeli nie zostały ustalone w formie pisemnej inne zasady płatności, Kupujący jest obowiązany dokonać 100% przedpłaty na poczet ceny zakupu w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Zapłata za faktury wystawiane przez Sprzedawcę następuje bez kompensaty lub potrąceń wzajemnych roszczeń Kupującego, chyba że Sprzedawca na piśmie pod rygorem nieważności wyrazi zgodę na taką kompensatę lub potrącenie.
 3. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.
 4. W przypadku opóźnienia Kupującego w jakiejkolwiek płatności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo:
  • do zawieszenia dostaw wszelkich towarów lub do dokonania przyszłych dostaw na takich warunkach jakie Sprzedawca uzna za rozsądne;
  • jeżeli opóźnienie w płatności wynosi ponad 14 dni, Sprzedawca ma prawo, po uprzednim wezwaniu Kupującego do zapłaty należności w terminie 7 dni, do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów z Kupującym,
  • do obciążenia Kupującego odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych ,
  • do żądania naprawienia szkody spowodowanej opóźnieniem w zapłacie, w szczególności pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z dochodzeniem należności, w tym kosztów windykacji roszczeń, wezwań do zapłaty, kosztów dyskonta, zwłaszcza z tytułu zaangażowania w związku z tym firmy windykacyjnej i/lub prawniczej.

Kupującemu nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia o naprawienie szkody powstałej na skutek skorzystania przez Sprzedawcy z powyższych uprawnień.

 1. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Kupujący zobowiązany jest na żądanie Sprzedawcy – przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – do udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności. Odmowa udzielenia gwarancji lub zabezpieczeń płatności stanowi podstawę do wstrzymania przez Sprzedającego realizacji zamówienia, na koszt i ryzyko Kupującego, co Kupujący niniejszym akceptuje.
 2. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności i nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty za towar.
 3. Kupujący na piśmie lub w formie e-mail lub faxu może odstąpić lub anulować w całości lub części złożone zamówienie w terminie 3 dni od daty przyjęcia zamówienia. W takim wypadku Sprzedawca może obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości:
  • 20% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia na towary standardowe,
  • 40% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia na towary niestandardowe.

W przypadku odstąpienia lub anulowania zamówienia w całości lub części po upływie 3 dni od dnia jego przyjęcia, Sprzedawca może obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości:

Sprzedawca ma również prawo do obciążenia Kupującego tytułem odszkodowania kosztami związanymi z realizacją anulowanego zamówienia powstałymi ze zdarzeń zaistniałych do dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o  odstąpieniu lub anulowaniu zamówienia (w tym kosztów związanych z zakończeniem umów z podwykonawcami i dostawcami), jeżeli kwota kary umownej nie pokrywa tych kosztów.

Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego zaliczone zostaną w poczet kar umownych i odszkodowania.

 1. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru w całości bądź w części, Sprzedawca ma prawo obciążyć go opłatą za magazynowanie w wysokości 1% wartości brutto towaru za każdy rozpoczęty dzień magazynowania.

IV. Ceny

 1. Ceny podane w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie. Jeżeli okres ten nie został podany, przyjmuje się ważność 3 dni od daty złożenia oferty.
 2. Cennik oraz materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa oraz nie stanowią specyfikacji technicznej.

V. Przejście ryzyka, dostawa, wysyłka

 1. Jeżeli nie określono inaczej w umowie, ryzyko związane z Towarem przechodzi na Kupującego w zakładzie Sprzedawcy, z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Kupującego; w przypadku stosowania warunków Incoterms (określonych w potwierdzeniu zamówienia, ofercie lub umowie), ryzyko przechodzi na Kupującego na zasadach określonych w ustalonych warunkach Incoterms.
 2. Jeżeli towar ma zostać odebrany przez Kupującego z magazynu Sprzedawcy, a Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego z dniem, w którym Kupujący miał odebrać towar z magazynu Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca stosownie do swoich możliwości magazynowych może umieścić Towar w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego, wystawić Kupującemu fakturę za Towar uznając go za dostarczony i obciążyć Kupującego opłatą za magazynowanie, o której mowa w pkt.III.ust.8 OWS.
 3. Wybór przewoźnika oraz formy dostawy leży w gestii Kupującego, który powinien umieścić taką informację  na zamówieniu. Brak informacji o wyborze przewoźnika rozumie się jako zlecenie wysyłki za pośrednictwem przewoźnika, z którym Sprzedający  współpracuje.
 4. Dostawę uważa się za zrealizowaną w chwili:
  • w przypadku transportu realizowanego przez Sprzedawcę – z chwilą dowozu Towaru do miejsca dostawy a przed rozpoczęciem rozładunku,
  • w pozostałych przypadkach – z chwilą zakończenia załadunku Towaru na środek transportu w zakładzie Sprzedawcy.
 5. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca.
 6. Jeżeli Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej, dostawa towaru odbywa się na koszt Kupującego. Kupujący ma obowiązek dostarczyć Sprzedawcy, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym Sprzedawcy podjęcie koniecznych przygotowań do wysyłki, wszelkie niezbędne informacje, w tym: a) wskazówki w zakresie oznakowania i wysyłki, b) zezwolenia przywozowe, c) dokumenty potrzebne do uzyskania wymaganych zezwoleń organów państwowych i wszelkie inne dokumenty potrzebne do wysyłki Towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu wysyłki z powodu oczekiwania na brakujące dokumenty od Kupującego.
 7. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające sprawny i bezpieczny rozładunek ze środka transportu. W przypadku, jeśli rozładunek będzie niemożliwy z powodu braku odpowiednich warunków po stronie Kupującego lub rozładunek opóźni się z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający zachowuje prawo do wystawienia faktury VAT za dostarczony towar oraz obciążenia Kupującego kosztami związanymi z opóźnieniem lub uniemożliwieniem rozładunku.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru, jeżeli Kupujący nie przekazał lub przekazał nieodpowiednie informacje dotyczące miejsca dostawy, adresu, terminu, nie przekazał odpowiednich instrukcji lub dokumentów.
 9. Dane dotyczące daty i godziny dostawy mają charakter orientacyjny. Opóźnienie dostawy nie upoważnia Kupującego do anulowania zamówienia lub dochodzenia odszkodowania za poniesione w wyniku takiego opóźnienia szkody.
 10. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych i wystawiania faktury po każdej dostawie częściowej.
 11. Sprzedawca zobowiązany jest wyłącznie do wydania towaru – bez jego montażu, instalacji, serwisu, nadzoru, oprogramowania itd. , chyba że Strony na piśmie uzgodniły inaczej.
 12. Jeżeli Sprzedawca organizuje transport, to Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia, straty, szkody, odstępstwa, opóźnienia lub zatrzymania Towaru lub za niepełną dostawę, jeżeli Kupujący nie zgłosi powyższych zastrzeżeń przy przyjęciu dostawy i nie dokona w chwili dostawy adnotacji na liście przewozowym lub innym dokumencie dostawy potwierdzonym przez kierowcę oraz nie przekaże Sprzedawcy i przewoźnikowi pisemnej reklamacji w ciągu 48 godzin od otrzymania Towaru.
 13. Jeżeli Kupujący odbiera Towar z magazynu Sprzedawcy, to Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia, straty, szkody, odstępstwa lub niepełną dostawę, jeżeli Kupujący nie zgłosi powyższych zastrzeżeń przy odbiorze i nie dokona adnotacji na dokumencie wydania.
 14. Sprzedawca ma prawo używać do transportu materiałów opakowaniowych zwrotnych, które są odpłatne i ich cena jest doliczona do wartości zamówienia (np. palety, ramy, skrzynie itp.). Jeżeli Kupujący (na swój koszt i ryzyko) zwróci takie opakowanie zwrotne do zakładu produkcyjnego Sprzedawcy w dobrym stanie w terminie 30 dni od daty dostawy, to Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt tych materiałów w ciągu 14 dni od ich przyjęcia. Termin zwrotu wymaga uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z działem obsługi klienta Sprzedawcy.

VI. Materiały informacyjne dotyczące towaru

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawionych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane w umowie lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Wszelkie porady techniczne Sprzedawcy, ustne, pisemne lub w postaci wykonywanych prób, są udzielane w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji ze strony Sprzedawcy. Kupujący ponosi wyłącznie ryzyko zastosowania się do takich porad. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe na skutek zastosowania się Kupującego do takich porad jest wyłączona.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie. Porady Sprzedawcy nie zwalniają Kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonego przez Sprzedawcę Towaru pod kątem przydatności do przewidywanych sposobów zastosowań. Kupujący podejmuje się wykorzystania i przetwarzania Towaru wyłącznie na własne ryzyko.
 4. Sprzedawca sprzedaje Towar zgodny z przyjętymi w jego zakładzie produkcyjnymi normami i standardami.

VII. Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym

 1. Sprzedawca jest uprawniony rozwiązać umowę z Kupującym ze skutkiem natychmiastowym z następujących przyczyn leżących po stronie Kupującego:
  • w przypadku zaistnienia wątpliwości co do wypłacalności Kupującego, o których Sprzedawca nie wiedział w chwili zawarcia umowy, jeżeli pomimo żądania Sprzedawcy Kupujący nie zapłaci przed realizacją umowy zaliczki na poczet ceny ani nie przedłoży innego zaakceptowanego przez Sprzedawcę zabezpieczenia w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
  • w przypadku opóźnienia Kupującego w jakiejkolwiek płatności przekraczającego 14 dni, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Kupującego do zapłaty należności w terminie 7 dni,
  • Sprzedawca nie może uzyskać lub zachować zadowalającego ubezpieczenia należności w stosunku do Kupującego.
 2. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:
  • wszystkie zobowiązania Kupującego w stosunku do Sprzedawcy wynikające z umowy stają się natychmiast wymagalne,
  • Sprzedawca ma prawo: 1) dochodzić od Kupującego zapłaty wynagrodzenia za wykonaną część umowy oraz pokrycia wszystkich kosztów i wydatków Sprzedawca poniesionych w celu realizacji umowy do chwili rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, lub 2) obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 10% wartości umowy i dochodzić od Kupującego naprawienia szkody przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
 3. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na brak środków do prowadzenia postępowania upadłościowego jednej ze Stron, druga Strona ma prawo do rozwiązania umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowych następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres drugiej Strony.

VIII. Zgodność towaru, zakres odpowiedzialności

 1. Sprzedawca gwarantuje, że Towar jest zgodny ze specyfikacją podaną w ofercie lub w umowie. Kupujący uznaje, że wymóg zgodności ze specyfikacją jest spełniony, jeśli Towar jest zgodny z taką specyfikacją w chwili Dostawy.
 2. Jeżeli przy sprzedaży udzielono gwarancji jakości, zasady jej stosowania określają „Ogólne Warunki Gwarancji” dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Kupujący nie ma prawa odmówić rozładowania zamówionego towaru, ani odmówić złożenia podpisu potwierdzającego otrzymanie zamówionego towaru, chociażby zgłaszał zastrzeżenie co do jego jakości lub sposobu dostawy.
 4. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności otrzymanego Towaru z informacjami podanymi w umowie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Towaru, ale przed przystąpieniem do jego przetwarzania, Kupujący nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, Towar uznaje się za zaakceptowany przez Kupującego. Po upływie tego terminu odpowiedzialność za wady możliwe do wykrycia w wyniku normalnych oględzin, oparta na dowolnej podstawie prawnej, jest wyłączona.
 5. Sprzedający nie uzna zastrzeżeń dotyczących wad, braków czy niezgodności Towaru z zamówieniem, jeżeli można je było wykryć w wyniku normalnych oględzin, a oględzin takich nie przeprowadzono.
 6. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady wygasa.
 7. Niezależnie od okoliczności, Kupujący (a) ma obowiązek dążyć do ograniczenia strat oraz (b) nie ma prawa wstrzymywać należnych płatności za faktury.
 8. Warunkiem przyjęcia zwrotu towarów jest pisemna zgoda Sprzedawcy, na podstawie której następuje przyjęcie zwrotu towaru na magazyn. Warunkiem przyjęcia towarów jest ich identyfikowalność, brak uszkodzeń innych niż wady reklamacyjne oraz zabezpieczenie towarów tak, aby rozładunek był możliwy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Za towar określany w momencie sprzedaży jako niepełnowartościowy (np. II gatunek), Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, za stratę wydatków na przetwarzanie towaru, stratę produkcji, stratę przychodów i/lub inne straty lub szkody wynikowe lub szczególne, poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Kupującego lub osoby trzecie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające ze swego rażącego zaniedbania lub celowego działania, pod warunkiem udowodnienia tego przez Kupującego, przy czym łączna wysokość odszkodowania dochodzonego od Sprzedawcy ze wszelkich tytułów nie może przewyższać 100% wartości wadliwego Towaru określonej na fakturach, pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7 % od tej kwoty rocznie.
 11. Powyższe zastrzeżenie nie uchybia innym postanowieniom OWS wyłączającym odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy.

IX. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

 1. Ustawowa odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru wobec Kupującego będącego przedsiębiorcą jest wyłączona, chyba że Strony wyraźnie postanowią w umowie o udzieleniu rękojmi. W przypadku udzielenia rękojmi, stosuje się postanowienia rozdziału IX niniejszych OWS, z tym że w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – uwzględnia się pierwszeństwo bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego o warunkach rękojmi za wady dla tej kategorii transakcji.
 2. Wszystkie reklamacje z tytułu rękojmi należy składać w formie pisemnej na adres:

Progress Eco S.A.

Dobrów 7, 28 -142 Tuczępy

Fax: +48 15 864 62 78, e-mail: office@progress-screens.com

 1. Reklamacje można również kierować drogą elektroniczną do pracownika działu handlowego lub działu obsługi klienta odpowiedzialnego za stałą współpracę z danym Kupującym.
 2. Zgłoszenie reklamacji zawierać powinno: datę dostawy, nr i datę faktury, nazwę towaru, ilość reklamowanych sztuk, przyczynę reklamacji, propozycję rozwiązania reklamacji, wskazanie miejsca możliwego dokonania oględzin wyrobów, w przypadku gdy podstawą reklamacji są różnice ilościowe w dostawie – protokół z rozładunku sporządzony w obecności przewoźnika, zdjęcie wady (jeśli jest możliwe do wykonania).
 3. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji ilościowej oraz wizualnej pod kątem widocznych uszkodzeń lub niezgodności bezpośrednio przy odbiorze dostawy w obecności kierowcy, udokumentowania wszelkich niezgodności na liście przewozowym lub innym dokumencie dostawy potwierdzonym przez kierowcę oraz przekazania Sprzedawcy i przewoźnikowi pisemnej reklamacji w ciągu 48 godzin od otrzymania Towaru.
 4. W przypadku wad ukrytych Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia ich Sprzedawcy w ciągu 7 dni od wykrycia wady.
 5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia do wstrzymania zapłaty za Towar.
 6. Po przeprowadzonej analizie zasadności reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji w terminie do 60 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się wymienić towar na wolny od wad lub wadę usunąć. Wymiana towaru na wolny od wad nastąpi niezwłocznie w przypadku dostępności towaru w magazynie. W przypadku gdy towar nie jest dostępny w magazynie, wymiana nastąpi w terminie technicznie możliwym uzgodnionym przez Strony, nie później niż 3 miesiące od uznania reklamacji. Jeżeli Kupujący pomimo ujawnienia wady towaru akceptuje ten towar, może żądać odpowiedniego obniżenia ceny. Jeżeli wymiana towaru nie jest możliwa Sprzedawca może dokonać zwrotu ceny za towar, pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7% od tej kwoty rocznie.
 8. W przypadku wymiany towaru na nowy w ramach rękojmi, nie przedłuża się okres rękojmi ani nie biegnie nowy okres rękojmi.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku:
  • uszkodzeń mechanicznych produktu,
  • uszkodzeń będących wynikiem wandalizmu lub działania siły wyższej,
  • uszkodzeń spowodowanych kontaktem produktu z czynnikami agresywnymi lub środkami chemicznymi,
  • naturalnego zużycia się wyrobu w wyniku jego normalnej eksploatacji,
  • wystąpienia zjawiska tzw. białej korozji,
  • wyrobów, które zostały w niewłaściwy sposób transportowane lub magazynowane lub montowane (montaż i demontaż) lub konserwowane, w tym z użyciem części zamiennych nie pochodzących od Sprzedawcy;
  • wyrobów, które były użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem lub właściwościami technicznymi,
  • wyrobów, które zostały zmodyfikowane bez zgody Sprzedawcy (Sprzedawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zagrożenia wynikające z używania zmodyfikowanego towaru)
  • wyrobów, który były nieprawidłowo eksploatowane na skutek braku okresowych przeglądów i konserwacji
  • części, które wymagają wymiany z uwagi na normalne zużycie się (akcesoria montażowe , śruby, nakrętki itp.),
  • wyrobów wykonanych wg. rysunków technicznych dostarczonych przez Kupującego, w przypadku gdy wada powstała na skutek zastosowania się do rysunku Kupującego,
  • wzorów i próbek dostarczonych Kupującemu w celu zaprezentowania produktu,
  • wyrobów przekazanych do Kupującego nieodpłatnie,
  • wyrobów określonych w momencie sprzedaży jako niepełnowartościowe.
 10. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca może obciążyć Kupującego związanymi z nią kosztami dojazdu serwisu oraz kosztami przeprowadzonych badań.
 11. Roszczenia z tytułu rękojmi oraz wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze ograniczone są do wartości sprzedaży wadliwego produktu wyspecyfikowanej na paragonie/fakturze sprzedaży wystawionej pierwszemu nabywcy, pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7% od tej kwoty rocznie.

X. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 1. Jeżeli strony nie zawrą w umowie odmiennych uzgodnień dotyczących kary umownej, kara umowna za niezrealizowanie umowy, zwłokę w realizacji umowy lub nienależyte jej zrealizowanie jest płatna zgodnie z poniższymi postanowieniami:
 2. w przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę umowy w całości, z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Kupujący jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej umowy, zaś w przypadku niezrealizowania przez Sprzedawca umowy w części, Kupujący jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
 3. w przypadku zaistnienia odpowiednio udokumentowanej zwłoki Sprzedawcy w realizacji umowy, Kupujący jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy pełny tydzień zwłoki, łącznie jednak nie więcej niż 5% wartości tej części umowy, która jest bezużyteczna z powodu jej nieterminowej realizacji,
 4. w przypadku zaistnienia odpowiednio udokumentowanego nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Kupujący jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% za każdy pełny tydzień, łącznie jednak nie więcej niż 5% wartości tej części umowy, która została nienależycie wykonana.
 5. Łączna wysokość kar umownych dochodzonych przez Kupującego na podstawie ust.1 nie może przekroczyć 5% wartości umowy.
 6. Dochodzenie przez Kupującego dalszych roszczeń z tytułu niewykonania, zwłoki w wykonaniu lub nienależytego wykonania umowy ponad kwotę kar umownych określonych w ust.1 jest wyłączone.
 7. Wyłączone jest dochodzenie przez Kupującego kar umownych za przypadki niezrealizowania całości lub części umowy oraz nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

XI. Siła wyższa

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w produkcji, wysyłce i dostawie towaru, inne niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w całości lub w części, wskutek siły wyższej, za którą uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron, a którym strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np.: wojnę, stan wyjątkowy, strajk lub inny konflikt pracowniczy, anomalie pogodowe, wypadek losowy, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania przepisy lub działania organów i agencji państwowych, epidemię, stan zagrożenia epidemicznego, trzęsienie ziemi. Siłą wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów i surowców, środków transportu, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą.
 2. W takim przypadku, Sprzedający ma prawo do uzasadnionego terminu dodatkowego dla wykonania swoich zobowiązań, a także do rozdzielenia produkcji pomiędzy Klientów w sposób, jaki uzna za słuszny.
 3. Powyższe postanowienie odnosi się, z odpowiednimi zmianami, także do Kupującego.

XII. Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

 1. W przypadku produktów wyprodukowanych przez Sprzedawcę na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych parametrów technicznych dostarczonych przez Kupującego, Kupujący zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności i przejmuje na siebie odpowiedzialność wynikającą z naruszenia prawa własności intelektualnej, w tym w związku z roszczeniami dochodzonymi na drodze sądowej, a ponadto pokryje ewentualną szkodę poniesioną przez Sprzedawcę.
 2. Plany, szkice, wszelka dokumentacja techniczna oraz katalogi, prospekty, wzory i wizerunki itp. wykonane przez Sprzedawcę są własnością Sprzedawcy i jako takie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz innych przepisów.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska) niniejszym jest wyłączona.
 2. O ile Strony nie uzgodniły wyraźnie inaczej, niniejsze OWS są nadrzędne w stosunku do wszelkich wzorców lub ogólnych warunków przywołanych przez Kupującego. Jeżeli warunki zakupu przywołane przez Kupującego zawierają postanowienia niezgodne z niniejszymi OWS, to takie warunki będą nieskuteczne, a stosować się będzie postanowienia niniejszych OWS.
 3. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest siedziba Sprzedawcy.
 4. Kupujący składając zamówienie wyraża zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez Kupującego danych osobowych w celu wykonywania zamówienia i w celach marketingowych związanych z działalnością Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują na stronie internetowej Sprzedawcy (progress-screens.com) w zakładce Polityka Prywatności. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z nimi oraz zapewnić możliwość zapoznania się z tymi informacjami przez osoby, których dane udostępnił Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy w drodze rozmów, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygać będzie sąd właściwy w Kielcach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa również do sądu właściwego dla Kupującego.
 6. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy, pod rygorem nieważności.
 7. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek obowiązywania odmiennych regulacji ustawowych, stosuje się w tym zakresie odpowiednie przepisy prawa, a pozostałe postanowienia OWS nie tracą swojej ważności.
 8. Językiem właściwym dla niniejszych OWS jest język polski. Sprzedawca może dokonać przekładu niniejszych OWS na język angielski lub inny język obcy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polską a angielską wersją językową lub ewentualnym tłumaczeniem OWS na inny język pierwszeństwo dla celów interpretacji postanowień niniejszych OWS ma polska wersja językowa, która jest w tym zakresie wiążąca.
 9. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 26.11.2021r.